Αρ. 82. Η ΑΝΑΓΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ

E.Π. Μπαλτζάκη. 2006.

 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των θεωρητικών θέσεων για την βιομηχανική πολιτική και εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή είναι αναγκαία λόγω των σοβαρών εξωτερικοτήτων που παρουσιάζει η βιομηχανική δραστηριότητα κυρίως στον τομέα της τεχνολογικής προόδου.

Στο δεύτερο μέρος, η σύγχρονη προσέγγιση στην βιομηχανική πολιτική σκιαγραφείται, ειδικά η απόρριψη της άμεσης υποστήριξης (π.χ. επιχορηγήσεις) και η αποδοχή της έμμεσης όπως: η δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ευκαμψία στις αγορές εργασίας, ένα σταθερό μακροοικονομικό κλίμα και η κατάλληλη εκπαίδευση/ εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιγράφεται καθώς και η τρέχουσα βιομηχανική πολιτική της Ελλάδας.

 

(pdf)