Αρ. 83. LA BANQUE NATIONALE DE GRECE ET SES STATISTIQUES MONETAIRES (1841-1940)

G.C. Kostelenos. 2006. (Δημοσιεύτηκε το 2006 στο Mesurer la monnaie. Banques centrales et construction de lautorité monétaire (XIXe-XXe siècle), επιστ. επιμ. του Α.Μichel.)

 

(pdf