Αρ. 84. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

E. Αθανασίου. 2006.

 

Το παρόν άρθρο εξετάζει την εξέλιξη του δανεισμού των νοικοκυριών στην Ελλάδα, σε μία προσπάθεια να φωτισθούν οι μελλοντικές προοπτικές του και τη σημασία τους για την ανάπτυξη. Η συζήτηση που παρατίθεται υποδηλώνει ότι τα περιθώρια για περαιτέρω πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά της Ελλάδας με τους μέχρι σήμερα ρυθμούς έχουν περιορισθεί σημαντικά. Στα προσεχή έτη, η ανάγκη να συγκρατηθούν τα δανειακά βάρη των νοικοκυριών σε βιώσιμα επίπεδα, θα επιφέρει την κάμψη των ρυμών αύξησης του χρέους των νοικοκυριών σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα. Όπως συνάγεται από ένα απλό υπόδειγμα το οποίο αναπτύσσεται στο άρθρο, η κάμψη αυτή θα προκαλέσει σημαντική εξασθένηση της ώθησης που παρέχει ο δανεισμός στην εσωτερική ζήτηση για κατανάλωση και νέες κατοικίες. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η Ελλάδα στο πεδίο των δημοσίων δαπανών, η πιθανότητα μίας τέτοιας εξασθένισης υποστηρίζεται ότι δικαιολογεί κάποια ανησυχία σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης της εσωτερικής ζήτησης στο προσεχές μέλλον. Τα κύρια συμπεράσματα του παρόντος άρθρου φαίνεται να ενισχύονται από την εμπειρία ορισμένων Ευρωπαϊκών χωρών που προηγήθηκαν της Ελλάδας ως προς την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων (Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

 

(pdf)