Αρ. 98. BANK LENDING, REAL ESTATE BUBBLES AND BASEL II

Y. Panagopoulos, P. Vlamis. 2008. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2009 στο Journal of Real Estate Literature, 17: 295-310.)

 

Το παρόν άρθρο επιδιώκει να αναλύσει και να συσχετίσει δύο διαφορετικές βιβλιογραφίες. Η πρώτη σχετίζεται με την χρεοκοπία εταιριών ανάπτυξης/διαχείρισης ακινήτων (real estate companies) και η δεύτερη με την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος (capital adequacy framework). Πιο συγκεκριμένα, περιγράφει πώς η χρεοκοπία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της ανάπτυξης/διαχείρισης ακινήτων μπορεί να δημιουργήσει κρίσεις στο τραπεζικό σύστημα οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν σταδιακά να μεταφερθούν και στο σύνολο της οικονομίας προκαλώντας έτσι γενικευμένη οικονομική ύφεση (αποτέλεσμα ντόμινο). Το παραπάνω συνέβη στη Βρετανία κατά τις οικονομικές κρίσεις του 1973 και του 1990, γεγονός που αναλύεται στο άρθρο.

Εν συνεχεία συζητείται επισταμένως πως το θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ επιδιώκει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Παρουσιάζονται δηλαδή όλες εκείνες οι μεταβολές που εμφανίζονται στο νέο σύστημα εποπτικών κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ, σε σχέση με το παλαιό (Βασιλεία Ι), όσον αφορά δανειοδοτήσεις εταιριών με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Θεωρούμε ότι με την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ γίνονται σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση αποφυγής νέας «φούσκας» στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Για το λόγο αυτό το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας. Επίσης προτείνει συγκεκριμένες λύσεις προς τη κατεύθυνση του να αντιμετωπισθούν έγκαιρα οι όποιες ατέλειες του όσον αφορά τη δανειοδότηση εταιριών με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

 

(pdf)