Αρ. 138. NETWORK ANALYSIS OF INTER-SECTORAL RELATIONSHIPS AND KEY ECONOMIC SECTORS

T. Tsekeris. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Ο καθορισμός των κλάδων-κλειδιών και των κύριων ομάδων κλαδικών δραστηριοτήτων στην οικονομία μιας χώρας αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία για τον προσδιορισμό των στόχων και των πολιτικών κατανομής πόρων στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής της. Οι ραγδαία εξελισσόμενες θεωρίες των δικτύων και των πολύπλοκων συστημάτων μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα για την υποστήριξη της προαναφερόμενης διαδικασίας σχεδιασμού, επιτρέποντας την κατανόηση και την ερμηνεία των πηγών αποτελεσματικότητας και ευρωστίας μιας οικονομίας ή μιας επιμέρους αγοράς. Με βάση αυτές τις θεωρητικές και μεθοδολογικές εξελίξεις, η παρούσα εργασία παρέχει μια δομική ανάλυση των διακλαδικών σχέσεων, των κλάδων-κλειδιών, των κρίσιμων για την ευρωστία κλάδων, και των κύριων ομάδων δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπαριστάται ως ένα πολύπλοκο δίκτυο. Η ανάλυση δείχνει τις βασικές σχέσεις των μακροσκοπικών μεγεθών του συγκεκριμένου δικτύου, όπως εκφράζονται μέσω επιλεγμένων δεικτών κεντρικότητας κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Οι δείκτες κεντρικότητας περιγράφουν τη σχετική θέση και επιρροή κάθε κλάδου στο σύνολο της οικονομίας, ανάλογα με τις άμεσες και έμμεσες συνδέσεις ή εγγύτητά τους με τους υπόλοιπους κλάδους. Σε συνέπεια με τις αναλύσεις για άλλες χώρες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το δίκτυο της ελληνικής οικονομίας αυτό-οργανώνεται σε έναν μικρό αριθμό (έξι) ομάδων συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με: (α) το εμπόριο και τις λοιπές υπηρεσίες, (β) τις κατασκευές, (γ) την γεωργία, τα τρόφιμα και τον τουρισμό, (δ) τα χημικά, τα φάρμακα και την υγεία, (ε) τις μεταφορές, και (στ) την ενέργεια. Η αύξηση της πυκνότητας των διακλαδικών συνδέσεων εντός κάθε ομάδας και μεταξύ των ομάδων μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα και την ευρωστία του δικτύου της ελληνικής οικονομίας, με τη δημιουργία συνεργειών και ολοκληρωμένων (καθετοποιημένων) αλυσίδων δραστηριοτήτων μεγαλύτερης αξίας και υψηλότερης ποιότητας.


(pdf)