Αρ. 157. THE REGIONALLY DIVERSE ROLE OF EDUCATION ON EMPLOYMENT PROSPECTS IN GREECE

I. Cholezas. 2022. (Mε ελληνική περίληψη.)

DP 157 exofilo 200 294Με βάση τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού μελετάται η διαχρονική επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου και το μέγεθος αυτής στις προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα σε δύο άξονες: την περιφέρεια και τον χρόνο. Αξιολογώντας την πορεία των οικονομικών μεγεθών, όπως το ΑΕΠ και η ανεργία, η περίοδος 2004-2019 χωρίζεται σε τρεις επιμέρους περιόδους: την περίοδο 2004-2008 κατά την οποία η οικονομία ανθεί, την περίοδο 2010-2013 όταν η οικονομία βυθίζεται στη δίνη της οικονομικής ύφεσης και την περίοδο 2015-2019, όταν η οικονομία αναπληρώνει αργά το χαμένο έδαφος. Τα ευρήματα στηρίζονται στην εκτίμηση της πιθανότητας απασχόλησης με τη βοήθεια ενός υποδείγματος πιθανομονάδας (probit) λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων που διαμορφώνουν την προσφορά και ζήτηση εργασίας, μεταξύ των οποίων και το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου. Η εκπαίδευση φαίνεται ότι επιδρά στην πιθανότητα απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες και διαχρονικά, αλλά η ένταση της επίδρασής της διαφέρει και ως προς τους δύο άξονες. Σε γενικές γραμμές, άτομα με περισσότερα έτη εκπαίδευσης απολαμβάνουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, αν και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών, ειδικά όσον αφορά στους απόφοιτους των υψηλότερων επίπεδων εκπαίδευσης, στοιχείο που πρέπει να προβληματίσει όσους ασκούν πολιτική, διότι μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ροές ανθρώπινων πόρων μεταξύ των περιφερειών πριμοδοτώντας κάποιες ή τιμωρώντας άλλες. Επίσης πρέπει να προβληματίσει το εύρημα ότι η αγορά εργασίας σε κάποιες περιφέρειες δεν φαίνεται να αποδίδει καμία αξία σε κάποια επίπεδα εκπαίδευσης, όπως η ανώτερη δευτεροβάθμια. Επιπλέον, στη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης το όφελος σε όρους απασχόλησης από ένα υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο μειώθηκε, πιθανόν ως αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας που απλώθηκε σε όλη την εκπαιδευτική κατανομή. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την ύφεση και, επομένως, εύλογα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν μια καλή επιλογή προκειμένου να βελτιώσει κάποιος τις προοπτικές απασχόλησής του ανεξαρτήτως περιφέρειας διαμονής, αλλά σίγουρα περισσότερο σε κάποιες. 


(pdf)