Αρ. 14. ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1992.