Αρ. 136. EFFICIENCY IMPACT OF ICT AND THE ROLE OF PRODUCT MARKET REGULATION: SECTORAL ANALYSIS ACROSS A PANEL OF EU ECONOMIES

S. Dimelis, S. Papaioannou. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Σε αυτή την εργασία διερευνάται κατά πόσον η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει επηρεάσει την τεχνική αποτελεσματικότητα των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών σε επιμέρους οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να έχουν επηρεάσει τη διάδοση των ΤΠΕ, η προσέγγιση που ακολουθείται ενσωματώνει και τις επιπτώσεις ενός δείκτη ρύθμισης στις αγορές προϊόντων στην αποτελεσματικότητα των επιμέρους τομέων. Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται στατιστικά δεδομένα από εννέα οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 1995-2005 ενώ εκτιμάται ταυτόχρονα μια στοχαστική συνάρτηση παραγωγής και ένα υπόδειγμα τεχνικής αναποτελεσματικότητας. Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις αναδεικνύουν μια έντονα αρνητική επίδραση των επενδύσεων σε ΤΠΕ (κυρίως των επενδύσεων σε λογισμικό και εξοπλισμό επικοινωνιών) στην τεχνική αναποτελεσματικότητα, κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών. Οι επιπτώσεις των ΤΠΕ παραμένουν αρνητικές και στατιστικά σημαντικές ακόμα και μετά από την ενσωμάτωση του δείκτη ρύθμισης στις οικονομετρικές εκτιμήσεις. Ο αντίκτυπος, ωστόσο, του δείκτη ρύθμισης δεν είναι ομοιόμορφος και ποικίλλει σε μέγεθος και στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των επιμέρους τομέων.


(pdf)