Αρ. 47. ΤΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑIΧΝIΔIΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μελετητικής Ομάδας. 2000. | ISBN: 960-341-031-4

 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο το μέγεθος, την οργάνωση και τις εξελίξεις στην αγορά των κρατικών τυχερών παιχνιδιών (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ και τα κρατικά λαχεία) στην Ελλάδα, με αναφορά στη διεθνή οικονομική βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή εξετάζει θέματα όπως: το νέο αναπτυσσόμενο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των προσφερόμενων προϊόντων, τη συμπεριφορά των παικτών, τη συμβολή στα δημόσια έσοδα και τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες από τη λειτουργία τους.

 

Η οικονομική διερεύνηση της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών βασίσθηκε στην ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις πωλήσεις, τις ακαθάριστες εισπράξεις, τις τιμές πώλησης, τα κέρδη των παικτών, την απόδοση στο δημόσιο και τις δαπάνες των οργανισμών που διοργανώνουν τα παιχνίδια. Επίσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών που αφορούν την καταναλωτική δαπάνη εξετάζεται η συμπεριφορά των παιχτών με διάφορα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά ως και κατά νομό και περιφέρεια.

 

Η εμπειρική ανάλυση εφαρμόζεται στην αγορά των κρατικών λαχείων και του ΠΡΟ-ΠΟ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την χρονική περίοδο 1974-1994. Το εκτιμώμενο υπόδειγμα αποτελείται από συναρτήσεις ζήτησης και κόστους. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση υποκατάστασης μεταξύ ΠΡΟ-ΠΟ και Εθνικού Λαχείου, ενώ και τα δύο παιχνίδια εμφανίζονται συμπληρωματικά ως προς το Λαϊκό Λαχείο. Επίσης, επισημαίνεται το γεγονός ότι προκύπτει στατιστική συσχέτιση των πωλήσεων με τα προσδοκώμενα κέρδη των παικτών, αλλά και θετική συσχέτιση με το διαθέσιμο εισόδημα κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα.

 

Η μελέτη καταλήγει στο κύριο συμπέρασμα ότι τα έσοδα του δημοσίου σε σχέση με το κόστος διοργάνωσης των παιχνιδιών κατατάσσουν τη δραστηριότητα αυτή ως την πλέον επικερδή του δημοσίου και ως έναν ανώδυνο τρόπο άμβλυνσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.