Αρ. 49. SOCIAL INSURANCE SYSTEM OF GREECE: A COMPARISON WITH BRITISH, AMERICAN AND SPANISH SOCIAL SECURITY SYSTEMS: AN ECONOMETRIC MODEL

F.P. Zervou. 2001. | ISBN: 960-341-041-1

 

Στη μελέτη περιγράφεται η ανάπτυξη του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, η παρούσα κατάσταση (το έτος 1977) και τα προβλήματα της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς επίσης αναφέρονται και προτάσεις για μελέτη. Οι προτάσεις αυτές μπορεί να αξιολογηθούν από μια σύγκριση του Ελληνικού συστήματος με άλλα συστήματα ασφάλισης.

H σύγκριση του Ελληνικού συστήματος με το Αγγλικό, Αμερικάνικο και Ισπανικό σύστημα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Ελληνικό κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές απαιτούνται στον κλάδο σύνταξης.

Τα μέτρα που απαιτούνται για την μεταρρύθμιση του κλάδου σύνταξης  πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά πριν εφαρμοσθούν, αφού τα όποια μέτρα πολιτικής για τις συντάξεις – που αποτελούν τον κύριο κορμό (70%) των συνολικών κοινωνικο- ασφαλιστικών παροχών – και η χρηματοδότηση τους επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις και τη συμπεριφορά ολόκληρης της οικονομίας. Μια εμπειρική μελέτη – ένα οικονομετρικό υπόδειγμα – που θα εκτιμά τις επιπτώσεις που προκαλούν στα μακροοικονομικά μεγέθη οι αλλαγές και τα μέτρα πολιτικής στον τομέα των συντάξεων, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη και συγχρόνως αναγκαία.

 

Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής κατασκευάσθηκε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα  για το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Αυτό συνδέει τις παραμέτρους της κοινωνικής ασφάλισης με τα μακροοικονομικά μεγέθη και είναι κατάλληλο για να εκτιμήσει τις επιδράσεις στην οικονομία από τις αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Η φιλοσοφία και δομή ενός τέτοιου υποδείγματος βασίσθηκε στο Σουηδικό υπόδειγμα. Tο προσαρμοσμένο υπόδειγμα μας αντανακλά τις αρχές και την πραγματικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

 

Το οικονομετρικό αυτό υπόδειγμα μπορεί να εκτιμήσει τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις, από την αύξηση ή την μείωση των συντάξεων ή/και των εισφορών, πάνω στα μακροοικονομικά μεγέθη. Επίσης, το υπόδειγμα αυτό μπορεί να συμβάλλει στην εκτίμηση των επιδράσεων που θα προκληθούν στα οικονομικά της κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης από μέτρα πολιτικής που αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Το κατάλληλο αυτό υπόδειγμα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον προγραμματισμό και για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.