Αρ. 58. TECHNOLOGICAL CHANGE AND CORPORATE STRATEGY IN THE GREEK BANKING INDUSTRY

M. Panopoulou. 2005. | ISBN: 960-341-057-8

 

Από τη δεκαετία του 1980, σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές και χρηματοοικονομικές καινοτομίες έχουν πραγματοποιηθεί στο τραπεζικό τομέα. Οι μεταβολές αυτές άρχισαν στις ΗΠΑ και αργότερα επεκτάθηκαν στην Ευρώπη, όπου και επιταχύνθηκε ο ρυθμός διάχυσης τους εξ’αιτίας της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς και της εισαγωγής του Ευρώ. Η μελέτη αυτή εξετάζει την υιοθέτηση των διαδικασιών αυτών από την ελληνική τραπεζική βιομηχανία. Όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα, οι ελληνικές τράπεζες προσαρμόστηκαν γρήγορα στην εισαγωγή και χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και τώρα αντιμετωπίζουν την πρόκληση της γενικευμένης εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών. Οι αποφάσεις για την εισαγωγή και περαιτέρω χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής βασίζονται στις εξελίξεις της ζήτησης στη τραπεζική αγορά και επηρεάζονται κυρίως από τις εισηγήσεις των έμπειρων πωλητών τεχνολογιών πληροφορικής που συνεργάζονται οι τράπεζες, δημιουργώντας έτσι μια βασική τεχνολογική υποδομή που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τα περιθώρια ελευθερίας στην επιλογή μελλοντικών επενδύσεων τεχνολογιών πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι τεχνολογικές αλλαγές και η απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγορών οδήγησαν τις τράπεζες των ευρωπαϊκών χωρών στην υλοποίηση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων σε νέες πλατφόρμες τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνολογικής υποδομής, εξασφαλίζοντας έτσι νέες εφαρμογές software και επιχειρηματικών μοντέλων διακυβέρνησης των τραπεζών. Η εξέλιξη ήταν γρήγορη, οι τράπεζες αναζήτησαν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και επιδίωξαν την προετοιμασία νέων διαδικασιών μακροχρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες για να ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες προκλήσεις θα πρέπει να πραγματοποιήσουν συμπληρωματικές επενδύσεις και να εντάξουν τις επενδυτικές επιλογές τους στα πλαίσια μιας ευρύτερης εταιρικής στρατηγικής.