Αρ. 59. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Λαμπροπούλου. 2005. | ISBN: 960-341-058-6

 

Παρατηρείται διεθνώς μεταβολή των αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο αγροτικός τομέας στην οικονομία. Οι διεθνείς τάσεις είναι προς την κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης. Η επικράτηση αυτών των τάσεων είχε ως αποτέλεσμα μεταβολή στους στόχους της αγροτικής πολιτικής σε όλες τις χώρες, αλλά και στα μέσα με τα οποία αυτοί οι στόχοι επιδιώκεται να πραγματοποιηθούν.

Το διεθνές περιβάλλον στο οποίο καλείται να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει η ελληνική γεωργία γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και ανταγωνιστικό. Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει είναι: Πρώτον, η εφαρμογή της Συμφωνίας του ΠΟΕ, η οποία επέφερε άνοιγμα των αγορών διεθνώς και μείωση της στήριξης των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς και της χώρας μας. Δεύτερον η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, που γίνεται προς την κατεύθυνση όλο και μικρότερης στήριξης των γεωργικών προϊόντων. Και τέλος η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένεται να αυξήσει τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των μελών της.

Οι διεθνείς εξελίξεις, έχουν ήδη αρχίσει να επιφέρουν υποχρεωτικά αλλαγές στην αγροτική πολιτική της Ένωσης, που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα και το γεωργικό τομέα της χώρας μας και στο μέλλον αναμένεται να αυξηθούν.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση αυτών των εξελίξεων και των επιπτώσεων που αναμένεται να έχουν στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εφόσον οι πιέσεις που η ελληνική γεωργία υφίσταται άμεσα και έμμεσα αυξάνονται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι κρίσιμη για το μέλλον της. Η προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας και η θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας θα εξαρτηθούν από την ικανότητα των παραγωγών να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και η δυνατότητα να ικανοποιούν τα νέα καταναλωτικά πρότυπα. Θα εξαρτηθεί επίσης από τη βοήθεια που θα έχουν οι παραγωγοί από το κράτος με γεωργική έρευνα και διάδοση των αποτελεσμάτων της, και ενημέρωση για τις μεταβολές που προβλέπονται, ώστε να προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία προς τις νέες συνθήκες.

 

(αρχείο pdf)