Αρ. 65. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γ. Παναγόπουλου, Γ. Πελετίδη. 2007. | ISBN: 960-341-077-5

 

Η υιοθέτηση των οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ δημιούργησε νέα δεδομένα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Με την συγκεκριμένη μελέτη το ΚΕΠΕ διερευνά ενδελεχώς τις συνέπειες αυτών των οδηγιών. Αναλυτικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη μας παρέχει μια διευρυμένη εικόνα της σημασίας της διασύνδεσης των ιδίων κεφαλαίων, μέσω της επιβολής ποσοτικών περιορισμών σε ότι αφορά το «δανειακό χαρτοφυλάκιο» αλλά και το «χαρτοφυλάκιο αγοραπωλησιών», με τα στοιχεία του Ενεργητικού των τραπεζών.


Η εν λόγω διασύνδεση αποσκοπεί στην άσκηση αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής, από μέρους της κεντρικής τράπεζας, πάνω στο τραπεζικό σύστημα έτσι ώστε να αποσοβηθεί η όποια πιθανή αποσταθεροποίησή του. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει την σημασία που έχει το υπάρχον επίπεδο ανταγωνισμού ενός τραπεζικού συστήματος για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ. Με απλά λόγια προσπαθεί να αναδείξει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που εγείρονται από την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ σε ένα μη ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα τόσο για τον έλεγχο της όποιας πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών όσο και για την άσκηση αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής.


Τέλος, τα οικονομετρικά αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας του νομισματικού συστήματος της χώρας μας αλλά και της Ευρωζώνης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε εν συνεχεία να έχουμε μια εικόνα σχετικά με την δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής στα δύο αυτά τραπεζικά συστήματα.