Αρ. 71. FINANCE AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF GREECE 1960 – 2005

Α. Koutroulis. 2011. | ISBN: 978-960-341-100-0

Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο κλάδος της χρηματοοικονομικής-οικονομικής επιστήμης (financial economics) κυριαρχείται από αναλύσεις που εστιάζουν στο ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών στην οικονομική ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται είτε με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων (υποδείγματα γενικής ισορροπίας) είτε με την υιοθέτηση ποσοτικών (οικονομετρικών) μεθόδων. Βασικός στόχος των αναλύσεων είναι να εξακριβωθεί η αιτιώδης σχέση που δύναται να συνδέει την πραγματική οικονομία με τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών.

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της προαναφερθείσας βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη λεπτομερή μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και της πραγματικής οικονομίας. Απώτερος στόχος είναι η εξακρίβωση της μορφής και της κατεύθυνσης της αιτιώδους σχέσης μεταξύ του χρηματοπιστωτικού και του πραγματικού τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 1960-2005.

Προκειμένου ο αναγνώστης να λάβει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα γύρω από τα πιθανά κανάλια αλληλεπίδρασης του χρηματοπιστωτικού και πραγματικού τομέα, η μελέτη ξεκινά με την ανασκόπηση των κυριότερων θεωρητικών αναλύσεων που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (Κεφ. 2). Στη συνέχεια καταγράφεται η διεθνής εμπειρία έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των σημαντικότερων εμπειρικών μελετών (Κεφ. 3). Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η εμπειρική εκτίμηση της ελληνικής περίπτωσης. Από την εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης χρονολογικών σειρών (cointegration και causality analysis) προκύπτει μια σειρά συμπερασμάτων. Τα δύο βασικότερα από αυτά είναι τα εξής: Πρώτον, κατά την περίοδο 1960-2005 διαπιστώνεται μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ βασικών χρηματοπιστωτικών μεταβλητών πραγματικών οικονομικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία. Δεύτερον, η κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια είναι από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού τομέα προς την πραγματική οικονομία. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι την περίοδο 1960-2005 η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας είχε θετική επίδραση στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.


περιεχόμενα (pdf)
αρχείο pdf