Αρ. 16. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΑΜIΕΥΤIΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑΣ ΤΩΝ IΔIΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π. Κoυτσoυβέλη. 1985.