Αρ. 19. H ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤIΜΑΡIΘΜIΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑI ΕΝΑΡΜΟΝIΣΗ ΜΕ ΕΟΚ

Γ.I. Αγαπητoύ. 1986.