Αρ. 21. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔIΩΝ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ.I. Μπίτσικα. 1986.