Αρ. 03. ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑI ΕΝΤΑΞΗ: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑI ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ ΠΡIΝ ΚΑI ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Γ.Χ. Κάτσoυ, Ν.I. Σπαvάκη σε συvεργασία με Κ. Αλτίvoγλoυ-Κυπαρισσιαvoύ. 1983.