Αρ. 39. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟIΗΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Δ. Κ. Μαρoύλη. 1992.