Οικονομική ανάπτυξη, τεχνολογική αλλαγή, μεγέθυνση