Δ. Αναπτυξιακές Πολιτικές και Κλαδικές Αναλύσεις

Αναπτυξιακές Πολιτικές και Κλάδοι

• Επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη

• Κλαδικές μελέτες

• Τραπεζικό σύστημα και κεφαλαιαγορά

• Ενέργεια και υποδομές

 

Συνονιστής

Δρ. Βαγιονής Νικόλαος 

Μέλη:

Δρ. Καφούρος Βασίλης 

Δρ. Λυχναράς Βασίλης

Δρ. Ρεζίτη Ιωάννα

Δρ. Σκίντζη Γεωργία

Δρ. Τσέκερης Θεόδωρος

Δρ. Χύμης Αθανάσιος