ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”

Τα άρθρα πρέπει να είναι εκτάσεως 10-15 σελίδων αρχείου «word» σε γραμματοσειρές τύπου «times» 11pt, με αποστάσεις 1,5 σειρών. Yπεύθυνος εκδόσεως είναι ο ερευνητής Ν. Βαγιονής.

Στο προηγούμενο τεύχος προσκαλούντο άρθρα που άπτονται του σημαντικού γεγονότος για την χώρα, τόσο ιστορικά – θεσμικά όσο και για την οικονομία, της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014: Άρθρα που να περιέχουν την Ευρωπαϊκή Διάσταση σε επίπεδο εξελίξεων, κατευθύνσεων, προτάσεων, αναλύσεων κ.λπ. σε θεματικές σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, όπως περαιτέρω ενοποίηση, ανάπτυξη, συνοχή, σύγκλιση, εργασιακή κινητικότητα, μετανάστευση, ναυτιλία (όπου είναι οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας) κατά προτίμηση, ή άλλες σχετικές.

 

Η προθεσμία για περιλήψεις εκτάσεως 200-400 λέξεων ήταν η Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και η προθεσμία τελικής υποβολής η Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014.