ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Στις ειδικές συλλογές της Βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνονται εκδόσεις ελληνικών και ξένων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών όπως:

 

 

η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Τράπεζες, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) , ο Οργανισμός Οικονομικής συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Παγκόμια Τράπεζα κ.ά.